רמות הלימוד בברליץ

מבדקי הרמה ורמות הלימוד בברליץ
מטרת מבדקי הרמה המבצעים בברליץ על ידי אנשי מכירות אשר עברו הכשרה לכך הינם מבדקים אחידים שמטרתם לקבוע את רמת התלמיד בטרם מתחיל תוכנית לימוד מכל סוג. באם מדובר בתוכנית קבוצתי החשיבות של זה מכרעת שכן חשוב לדעת שהתלמיד נכנס לקבוצה שלכולם רקע הומוגני בידיעת השפה על מנת שלא יהיו פערים והתוכנית וקצב ההתקדמות תתאים לכל התלמידים. כמו כן, בטרם מתחילים תוכנית אישית, חשוב שהמורה יידע כמו גם התלמיד מה נקודת הפתיחה שלו, אלו דגשים יש לשים במהלך תוכנית הלימודים ועל אלו מיומנויות לעבוד.
על מנת לייצר סטנדרטיזציה במבדקי רמה קיימת התאמה בין רמות ברליץ לרמות ה-CEF ((Common European Framework אשר השימוש בו הולך והופך לנפוץ במדינות רבות בעולם. בדיקת הרמה מתמקדת בדיבור והבנה ובמיומנויות הקריאה והכתיבה כתומכות בהן. התאמה זו מאפשרת לברליץ לקיים מבחנים המתאימים לדרישות בינלאומיות רחבות.
כמו כן, לברליץ הסמכות המאושרת להנפיק תעודות המשקפות רמה באנגלית על פי סקלת ה-CEF. סמכות זו מהווה יתרון משמעותי בעבודה מול גורמים רגולטורים מחו"ל (צבא ארצות הברית, האיחוד האירופי ועוד).

1